33 de cetățeni străini au primit refuz de a intra în R. Moldova

1303
foto: politik.md
foto: politik.md

În peri­oada 15 – 21 febru­a­rie 2016, flu­xul per­soa­ne­lor care au tra­ver­sat fron­ti­era de stat a con­sti­tuit 273 842 tra­ver­sări, atestându-se o creș­tere de 0,38% în raport cu săp­tămâna pre­ce­dentă. O dina­mică rela­tiv sem­ni­fi­ca­tivă a înregistrat-o tra­fi­cul mij­loa­ce­lor de trans­port, fiind con­sem­nate 68 688 tra­ver­sări, cu 2,37% mai mult decât săp­tămâna pre­ce­dentă.

În decur­sul săp­tămâ­nii tre­cute, 33 cetă­ţeni stră­ini au pri­mit refuz de a intra în R. Mol­dova. Tot­o­dată, potri­vit date­lor deți­nute, 3 cetă­țeni mol­do­veni au fost nea­u­to­ri­zați în Uniu­nea Euro­peană, iar 6 au fost depor­tați. În Fede­ra­ția Rusă a fost limi­tată intra­rea pen­tru 16 cona­țio­nali, unul fiind expul­zat.

În punc­tele de tre­cere și „fron­ti­era verde” poli­țiș­tii de fron­ti­eră au depis­tat şi reţi­nut 68 de per­soane care au încăl­cat legi­sla­ţia fron­ta­li­eră şi migra­ţio­nală a Repu­bli­cii Mol­dova, după cum urmează:
– o per­soană a încăl­cat fron­ti­era de stat;
– 24 de per­soane au încăl­cat regi­mul fron­ti­e­rei de stat și al punc­te­lor de tre­cere;
– 8 per­soane docu­men­tate pen­tru uz de fals în actele de călă­to­rie;
– 21 de cetă­ţeni stră­ini au depă­șit ter­me­nul de şedere pe teri­to­riul Repu­bli­cii Mol­dova;
– 3 per­soane au fost docu­men­tate pen­tru ten­ta­tiva de trans­por­tare ile­gală a măr­fu­ri­lor nede­cla­rate peste fron­ti­era de stat;
– 11 per­soane aflate în con­flict cu legea și 3 uni­tăți de trans­port date la con­semn au fost reți­nute în punc­tele de tre­cere a fron­ti­e­rei, urmare a schim­bu­lui de infor­ma­ții cu orga­nele de ocro­tire a nor­me­lor de drept națio­nale și inter­națio­nale.

Publicitate comercială

sursa: Ziarul de Gardă

Comments

comments