Inves­ti­ga­ția Kroll arată că pri­ma­rul de Orhei este impli­cat în fra­u­dele de la BEM si alte instituții financiare

1151
imagine simbol
imagine simbol

Banca Națională a Moldovei vine cu noi dezvăluiri în privința fraudelor efectuate de către trei bănci din Moldova, care au condus la dispariția a circa unui miliard de dolari SUA. Insti­tu­ția vor­bește des­pre prima etapă a inves­ti­ga­ției Kroll și des­pre fap­tul că pri­ma­rul de Orhei este impli­cat în fra­u­dele de la BEM, dar și de la alte două insti­tu­ții finan­ci­are, des­pre care Șor nu a vor­bit în bri­e­fin­gul său de presă, Banca Soci­ală și Uni­bank.

Totodată, vicepreşedintele Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Iurie Filip şi o altă membră a acesteia, Aurica Doina, precum şi doi membri ai CA al Băncii de Economii, Elena Matveeva și Veaceslav Mămăligă, au fost citaţi pentru audieri de către procurorii anticorupţie. Aceştia au statut de bănuiți în comiterea infracţiunii de neglijenţă şi, respectiv, abuz în serviciu.

Funcţionarii CNPF sunt cercetaţi în cadrul investigaţiei extinse şi sunt bănuiţi că au comis neglijenţă la votarea modificărilor în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare, fapt care a condus la înregistrarea emisiei suplimentare de acţiuni la Banca de Economii.

Publicitate comercială

În cadrul acestui dosar, investigaţiile procurorilor vizează foşti preşedinţi ai consiliilor de administrare a băncilor, actuali şi foşti membri ai Consiliilor, dar şi agenţi economici care au beneficiat de creditele, acordate cu pretinse încălcări. Pînă în prezent, procurorii au efectuat un şir de acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii şi arestări, iar la această etapă 10 persoane au statut de învinuit, inclusiv fostul preşedinte al CA al BEM, Ilan Shor.

De asemenea, Kroll a con­fir­mat con­sta­tă­rile ini­țiale ale BNM cu pri­vire la fap­tul că tranzac­ți­ile au fost efec­tu­ate în cadrul unei fra­ude coor­do­nate și lucrează asu­pra colec­tă­rii de probe care să satis­facă cele mai îna­lte stan­darde pro­ce­su­ale ale instan­țe­lor inter­națio­nale.

Cu sco­pul de a dovedi pagu­bele și a recu­pera fon­du­rile, echipa Kroll a iden­ti­fi­cat, a sto­cat și a ana­li­zat mii de docu­mente obți­nute cu supor­tul băn­ci­lor cen­trale din diverse țări și al altor părți, care vor sta la baza pro­be­lor prin­ci­pale pen­tru dove­di­rea fra­u­de­lor care au cau­zat pră­bu­și­rea celor trei bănci din Repu­blica Mol­dova.

Kroll s-a con­cen­trat ini­țial asu­pra peri­oa­dei mai-noiembrie 2014, deo­a­rece anume în această peri­oadă cre­di­tele acor­date per­soa­ne­lor afi­li­ate de către cele trei bănci din Repu­blica Mol­dova au cres­cut de peste două ori și au atins volu­mul de 13 mili­arde lei pe data de 24 noiem­brie 2014. Sco­pul inves­ti­ga­ției pe ter­men lung este recu­pe­ra­rea fon­du­ri­lor furate, pre­cum și iden­ti­fi­ca­rea tutu­ror păr­ți­lor care au par­ti­ci­pat con­ști­ent și au pro­fi­tat de pe urma fra­u­dei, inclu­siv a păr­ți­lor și insti­tu­ți­i­lor finan­ci­are din Repu­blica Mol­dova.

Prima etapă a inves­ti­ga­ției în curs a con­fir­mat con­clu­zi­ile ini­țiale rapor­tate la fina­li­za­rea inves­ti­ga­ției pre­li­mi­nare ante­ri­oare și a dez­vă­luit dovezi clare cu pri­vire la impli­ca­rea cru­ci­ală a dlui Ilan Șor, pre­cum și a com­pa­ni­i­lor și per­soa­ne­lor aso­ci­ate cu dum­ne­a­lui (împre­ună: ”Gru­pul Șor”) în fra­uda dată.

În spe­cial, infor­ma­ția colec­tată și ana­li­zată de Kroll a con­fir­mat că Gru­pul Șor a avut tan­gență cu achi­zi­țio­na­rea acțiu­ni­lor celor trei bănci din Repu­blica Mol­dova în anii 2012-2014, a con­tro­lat direct deci­zi­ile impor­tante ale celor trei bănci, inclu­siv deci­zi­ile cu pri­vire la acor­da­rea ”cre­di­te­lor” în favoa­rea com­pa­ni­i­lor inter­co­nec­tate, fără vreo inten­ție de retur­nare din par­tea aces­tora, a creat o rețea de com­pa­nii prin care fon­du­rile obți­nute prin fra­udă au fost sus­trase și spă­late, și  a obți­nut o parte sem­ni­fi­ca­tivă din fon­du­rile furate.

La această etapă, Kroll a iden­ti­fi­cat tranzac­ții în sumă de peste 350 mili­oane dolari SUA, care pot fi direct  atri­bu­ite fra­u­dei care a avut loc în cele trei bănci din Repu­blica Mol­dova.

Este clar că spă­la­rea și disi­pa­rea fon­du­ri­lor  fra­u­date s-a efec­tuat printr-o rețea extinsă de com­pa­nii și con­turi ban­care în mul­ti­ple juris­dic­ții, inclu­siv prin con­turi  ale băn­ci­lor din Repu­blica Mol­dova, Leto­nia, Esto­nia, Rusia și Cipru.

Sunt între­prinse măsuri pen­tru urmă­ri­rea flu­xu­lui fon­du­ri­lor pen­tru a iden­ti­fica toate per­soa­nele care au pro­fi­tat de pe urma fra­u­dei, pre­cum și pen­tru a ini­ția toate pro­ce­du­rile judi­ci­are nece­sare  pen­tru recu­pe­ra­rea acti­ve­lor. Este de aștep­tat că, pe lângă dl Ilan Șor există și alte per­soane care au pro­fi­tat de pe urma fra­u­dei în cele trei bănci din Repu­blica Mol­dova.

BNM are încre­de­rea deplină că dis­pune în pre­zent de o bază fermă pen­tru acce­le­ra­rea inves­ti­ga­ției. BNM coo­pe­rează strâns cu Kroll și com­pa­nia juri­dică inter­națio­nală ”Step­toe and John­son” pen­tru a imple­menta un plan efi­cient de inves­ti­ga­ție și o stra­te­gie de recu­pe­rare a acti­ve­lor în folo­sul Repu­bli­cii Mol­dova.

Comments

comments