Protest în Montreal, Canada
Protest în Montreal, Canada

Mii de moldoveni au protestat ieri în aproape 20 de orașe ale lumii împotriva voturilor fraudate și alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care s-au desfășurat cu încălcări, nerecunoscute de către Comsia Electorală Centrală. Aceștia au pledat pentru repetarea turului II al alegerilor și asigurarea dreptului de vot peste hotarele țării, în deplinătate.

Diaspora cere demisia Comsiei Electorale Centrale, BRD pentru că nu au luat atitudine față de cererile diasporei și pentru fraudarea voturilor. Unii protestatari au aprins și lumânări drept simbol de doliu pentru Ziua Neagră a alegerilor care s-au desfășurat pe 13 noiembrie. Diaspora nu crede că noul președinte ales, Igor Dodon, le reprezintă interesele, iar accederea lui se datorează voturilor fraudate și cumpărate.

Cetă­țe­nii sta­bi­li­ți în Ita­lia, Fran­ța, Marea Bri­ta­nie, Ger­ma­nia, Româ­nia, Olan­da, Can­a­da, Elve­ția, Irlan­da, Spa­nia, Dane­mar­ca, SUA, Canada, Austria, Danemarca, dar și alte sta­te, s-au solidarizat îentru un „pro­test glo­bal” cu slo­ga­nul „Vot furat!”.

Publicitate comercială

Bule­ti­ne­le de vot s-au epu­i­zat în 13 sec­ții de vota­re din stră­i­nă­ta­te, iar în alte șase erau la limi­tă. Cir­ca 170 de con­tes­ta­ții au ajuns la CEC, fiind trans­mi­se de către Dan Per­ciun, repre­zen­tan­tul con­cu­ren­tu­lui elec­to­ral Maia San­du, Mem­brii insti­tu­ți­ei le-au remis auto­ru­lui, pen­tru că aces­ta nu are un man­dat sau o pro­cu­ră prin care ar con­fir­ma că repre­zin­tă inte­re­se­le cetă­țe­ni­lor din dias­po­ră.

Protest în Paris, Franța
Protest în Paris, Franța

Eforturile diasporei arată că, în scurt timp, avo­ca­ții s-au solidarizat pen­tru a repre­zen­ta inte­re­se­le dias­po­rei din Ita­lia, Maria Bri­ta­nie, Fran­ța și Irlan­da. Printre aceștia, Edu­ard Digo­re și Vero­ni­ca Mihailov-Moraru, au depus cere­ri­le la Jude­că­to­ria sect. Cen­tru. Avo­ca­ții sus­țin că cea mai impor­tan­tă soli­ci­ta­re a mol­do­ve­ni­lor din dias­po­ră este ca jus­ti­ția să con­ta­ta­te în acțiu­ni­le orga­ne­lor elec­to­ra­le încăl­ca­rea drep­tu­lui con­sti­tu­țio­nal la vot.

Dumi­tru Vicol, unul din­tre organizatorii pro­ce­su­lui de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor, sus­ţi­ne că în aces­te deci­zii, Comi­sia Elec­to­ra­lă a sti­pu­lat doar că cetă­ţe­nii invo­că leza­rea drep­tu­lui la vot, nu şi că aceştia au cerut demi­sia con­du­ce­rii CEC şi a Minis­te­ru­lui de Exter­ne.

Amintim că pe 13 octom­brie la urne a ieșit un număr dublu, 138 281 de per­soa­ne, în comparație cu 30 octom­brie, unde au votat cir­ca 67 de mii de mol­do­ve­ni.

Comments

comments