Secșia de votare din New York, SUA
Secșia de votare din New York, SUA

Pen­tru turul II al scru­ti­nu­lui pre­zi­den­ți­al, care se va des­fă­șu­ra la 13 noiem­brie, nu vor fi des­chi­se sec­ții supli­men­ta­re în stră­i­nă­ta­te, chiar dacă can­di­da­ții la șefia sta­tu­lui au soli­ci­tat acest lucru, iar pe rețe­le­le de soci­a­li­za­tre cetă­țe­nii R. Mol­do­va afla­ți pes­te hota­re au tre­bu­it să aștep­te ore între­gi în rân­du­ri imen­se pen­tru a putea exer­ci­ta drep­tul la vot.

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne (MAIE) jus­ti­fi­că deci­zia prin fap­tul că  la ale­ge­ri­le curen­te au fost des­chi­se cu cin­ci sec­ții de vota­re pes­te hota­re mai mult, decât la scru­ti­nul par­la­men­tar din noiem­brie 2014, ceea ce repre­zin­tă o majo­ra­re de la 95 la 100 de sec­ții. Acest lucru chiar dacă une­le date sta­tis­ti­ce ara­tă că în medie, în fie­ca­re zi, 106 cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va pără­sesc țara „în cău­ta­rea unei vie­ți mai bune”.

Tot­o­da­tă, MAIE afir­mă că deci­zia pri­vind numă­rul secţi­i­lor de vota­re des­chi­se în stră­i­nă­ta­te a fost lua­tă în baza înre­gis­tră­rii pre­a­la­bi­le a cetă­ţe­ni­lor afla­ţi în stră­i­nă­ta­te şi a numă­ru­lui ale­gă­to­ri­lor care au par­ti­ci­pat la scru­ti­nul pre­ce­dent.

imagine simbol
imagine simbol

MAEIE sub­li­ni­a­ză fap­tul că din 270 349 bule­ti­ne de vot rece­pţio­na­te de către cele 100 de secţii de vota­re de pes­te hota­re, 203 139 (mai mult de 75%) au rămas neu­ti­li­za­te.

„Tot­o­da­tă, în con­for­mi­ta­te cu deci­zia CEC din 2 noiem­brie 2016 pri­vind orga­ni­za­rea celui de-al doi­lea tur de scru­tin al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le, rei­te­răm că turul doi al ale­ge­ri­lor repre­zin­tă o con­ti­nu­i­ta­te a pri­mu­lui tur, urmînd a fi orga­ni­za­te în ace­lea­şi con­di­ţii ca şi pri­mul tur (cu ace­leași con­si­lii și biro­u­ri elec­to­ra­le, în baza ace­lo­rași lis­te elec­to­ra­le). Mai mult ca atît, rea­min­tim ter­me­nii calen­da­ris­ti­ci stri­cţi pre­scri­şi în legi­sla­ţia elec­to­ra­lă pen­tru con­sti­tu­i­rea biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re (25 de zile îna­in­te de data ale­ge­ri­lor)”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul MAIE.

Publicitate comercială

Minis­te­rul de Exter­ne dă asi­gu­ră­ri, în ace­lași timp, că „ser­vi­ci­ul diplo­ma­tic va depu­ne efor­tu­ri susţi­nu­te pen­tru infor­ma­rea cetă­ţe­ni­lor pri­vind lis­ta secţi­i­lor de vota­re des­chi­se în stră­i­nă­ta­te pen­tru a-i dire­cţio­na către cele mai apro­pi­a­te secţii de vota­re”.

În ziua scru­ti­nu­lui din 30 octom­brie ZdG a scris des­pre cozi­le imen­se for­ma­te la sec­ți­i­le de vota­re din Paris, Lon­dra, Chi­ca­go, Fran­k­furt pe Main și Ber­lin.

Sursa: ZDG

Comments

comments